XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

Featured Video Play Icon

W programie sesji podjęcie uchwał w sprawie:

 • wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Miejskiej Kościan;
  wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościan;
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan;
 • zmian uchwały budżetowej na 2018 rok;Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla „Wodociągów Kościańskich” Sp. z o.o. na lata 2018-2021;
 • wskazania dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Kościana do „Komitetu Rewitalizacji”;
 • nadania nazwy osiedla w Kościanie;
 • uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018;trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościana;planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2018 rok.
 • Ponadto w programie sesji podsumowanie sportowego współzawodnictwa osiedli miasta Kościana za 2017 r.;
 • sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2017 rok; przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kościana na 2018 rok;
 • sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Kościana za 2017 rok;
 • przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej Kościana na 2018 rok.

Najnowsze artykuły