XXXIV Sesja Rady Powiatu Kościańskiego

Featured Video Play Icon

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
  7. Zapytania radnych.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)   określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (druk nr 320),

2)   określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (druk nr 321),

3)   ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego (druk nr 322),

4)   zmiany uchwały Nr XV/143/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 324),

5)   przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2018-2020” (druk nr 323),

6)   nabycia od Gminy Śmigiel w formie darowizny działek położonych w Nietążkowie (druk
nr 325),

7)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 326),

8)   zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 – 2029 (druk nr 327),

9)        przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2017 roku (druk nr 328),

10)    sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2017 roku (druk nr 329),

11)    sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2017 roku (druk nr 330),

12)    sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2017 roku (druk nr 331).

  1. Wnioski i oświadczenia radnych.
  2. Zakończenie sesji.

Najnowsze artykuły